My Journal
Raporty giełdowe

Raporty giełdowe

Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej

27-06-2022 | Bieżący | ESPI | 22/2022

Zarząd spółki Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie _”Spółka”_ przekazuje Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Satis Group S.A. za rok obrotowy 2021.
Dokument ostanie przedstawiony na Walnym Zgromadzeniu Spółki zatwierdzającym sprawozdania finansowe za rok obrotowy 2021.

Sprawozdanie_z_wynagradzania_czlonkow_RN_i_czlonkow_zarzadu_za_2021.pdf Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Satis Group S.A. za rok obrotowy 2021
SG_KPW_Audyt_Raport_z_uslugi_ocena_sprawozdania_o_wynagrodzeniach_2021.pdf RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA
Z WYKONANIA USŁUGI ATESTACYJNEJ
W ZAKRESIE OCENY SPRAWOZDANIA O WYNAGRODZENIACH