My Journal
Raporty giełdowe

Raporty giełdowe

Treść uchwał podjętych przez NWZ Satis Group S.A. w dniu 29.09.2020 r.

Bieżący | ESPI | 31/2020

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 27/2020, 28/2020, 29/2020 oraz 30/2020 Zarząd spółki Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie _”Emitent”, “Spółka”_ informuje, że w dniu 29 września 2020 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki _”NWZ”_.

W załączniku nr 1 do niniejszego raportu Emitent przekazuje treść uchwał podjętych na NWZ, w tym między innymi treść uchwały w przedmiocie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd Spółki prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki za zgodą Rady Nadzorczej Spółki oraz dokonania zmian w Statucie Spółki, a także treść uchwały przedmiocie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki.

Ponadto, Emitent informuje, że wobec braku wniosków w przedmiocie odwołania bądź powołania członków Rady Nadzorczej Spółki, NWZ odstąpiło od podjęcia uchwał objętych punktem 5 porządku obrad NWZ.

Uchwaly_podjete_przez_NWZ_SATIS_GROUP_SA_29.09.2020.pdf