My Journal
Raporty giełdowe

Raporty giełdowe

Ujawnienie informacji poufnej dotyczącej otrzymania postanowień sądu w przedmiocie zabezpieczenia majątku Emitenta oraz spółki zależnej Emitenta

Bieżący | ESPI | 18/2022

Zarząd Spółki Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie _”Spółka”, Emitent”_ przekazuje do wiadomości publicznej informację poufną _”Informacja Poufna”_, której przekazanie zostało opóźnione na podstawie art. 17 ust. 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku _rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku_ oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, a także dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE _”MAR”_ – dotyczącą otrzymania przez Spółkę w dniu 20 maja 2022 roku postanowień Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy _”Sąd”_ w przedmiocie zabezpieczenia majątku Emitenta oraz spółki zależnej Emitenta – Software Services Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie _”Software Services”_ poprzez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego.

Treść opóźnionej informacji:
Zarząd Spółki informuje, że w dniu 20 maja 2022 roku otrzymał drogą mailową postanowienia w przedmiocie zabezpieczenia majątku Emitenta oraz spółki zależnej Emitenta – Software Services poprzez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego w osobie Pana Łukasza Ragusa _”Postanowienia”_.
Z otrzymanych postanowień wynika, że wnioski o ogłoszenie upadłości Emitenta i Software Services _”Wnioski”_ zostały złożone przez Grzegorza Kiczmachowskiego, jako rzekomego wierzyciela Spółki na podstawie rzekomej wierzytelności wynikającej z rzekomego roszczenia z porozumienia z 5 października 2018 roku dotyczącym roszczeń z ugody zawartej w dniu 22 lutego 2018 roku m.in. z Grzegorzem Kiczmachowskim _informację o ugodzie Emitent przekazał raportem bieżącym nr 51/2018_ _”Rzekoma Wierzytelność”_ _”Ugoda”_ oraz wystosowanego na jego podstawie wezwania do zapłaty, o czym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 15/2022.
We Wnioskach Grzegorz Kiczmachowski podaje szereg nieprawdziwych informacji dotyczących stanu majątkowego Spółki oraz Rzekomej Wierzytelności, wprowadzając Sąd w błąd m.in. poprzez nie załączenie do Wniosków wszystkich dowodów istotnych dla sprawy, w tym przede wszystkim odpowiedzi Spółki na wezwanie Grzegorza Kiczmachowskiego o zrzeczenie się roszczeń z Ugody _raport bieżący nr 9/2022_, w którym Emitent wprost poinformował Grzegorza Kiczmachowskiego, że Spółka nie ma wobec Niego roszczeń z Ugody i nie wywodzi takowych, wskazując, że w dniu 10 stycznia 2022 roku Emitent uchylił się od skutków prawnych wynikających z Ugody _raport bieżący nr 2/2022_.
W opinii Zarządu Wnioski zostały złożone w złej wierze, mając przede wszystkim za zadanie naruszenie dobrego imienia Emitenta oraz Grupy Kapitałowej Emitenta oraz skłonienie Emitenta do niedochodzenia roszczeń Emitenta wobec Grzegorza Kiczmachowskiego, który w okresie od 15 grudnia 2016 roku do 19 kwietnia 2017 roku pełnił funkcję Prezesa Zarządu Emitenta _raport bieżący nr 15/2022_. Zarząd przedstawi Sądowi dowody na potwierdzenie tych twierdzeń.
Jednocześnie Emitent informuje, że zgodnie z opublikowanym w dniu 29 kwietnia 2022 roku raportem rocznym Emitenta, Emitent posiada dodatnie kapitały własne w kwocie 1 206 tys. zł oraz uzyskał zysk netto za 2021 rok w kwocie 270 841 tys. zł, wynikający z wykonania układu w przyspieszonym procesie restrukturyzacyjnym i spłaty wierzycieli Spółki oraz umorzenia zobowiązań o wartości ok. 271 mln zł. Ponadto, Emitent na dzień publikacji niniejszego raportu nie posiada żadnych wymagalnych zobowiązań.
Ponadto, Emitent przypomina, że w sprawie działań Grzegorza Kiczmachowskiego, toczy się śledztwo wszczęte przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie w sprawie niedopełnienia m.in. przez Niego obowiązków oraz nadużycia uprawnień w celu osiągnięcia korzyści majątkowej i wyrządzenia Emitentowi szkody majątkowej w wielkich rozmiarach.

Moment rozpoczęcia opóźnienia oraz przyczyny publikacji opóźnionej informacji:
Podanie do publicznej wiadomości Informacji Poufnej zostało opóźnione w dniu 20 maja 2022 roku, kiedy Zarząd Emitenta otrzymał jedynie mailowe informacje o wydaniu postanowień dotyczących ustanowienia tymczasowego nadzorcy sądowego.

Przyczyny publikacji opóźnionej informacji poufnej:

Opóźnienie przekazania do publicznej wiadomości Informacji Poufnej spełniało, w momencie podjęcia decyzji o opóźnieniu, warunki określone w MAR oraz w wytycznych Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych dotyczących opóźnienia ujawnienia informacji poufnych.
W dniu otrzymania mailem postanowień dotyczących ustanowienia tymczasowego nadzorcy sądowego Zarząd Emitenta nie znał podstaw ich wydania. Przez to nie dysponował informacjami pozwalającymi na należytą ocenę wniosków złożonych przeciwko Spółce oraz przeciwko Software Services.
Niezwłoczne ujawnienie Informacji Poufnej dotyczącej otrzymania Postanowień mogłoby naruszyć prawnie uzasadnione interesy Emitenta oraz wprowadzać dezinformację dotyczącą znaczenia i skutków postanowień o ustanowieniu tymczasowego nadzorcy sądowego.

Emitent wskazuje ponadto, że opóźnienie podania do wiadomości publicznej Informacji Poufnej nie wprowadza w błąd opinii publicznej, a także wskazuje, że dokonał wszelkich czynności zmierzających do zapewnienia poufności przedmiotowej informacji.

Stosownie do treści art. 17 ust. 4 akapit trzeci Rozporządzenia nr 596/2014 Emitent poinformuje dziś, tj. 23 maja 2022 roku, Komisję Nadzoru Finansowego o opóźnieniu ujawnienia Informacji Poufnej, uzasadniając jednocześnie spełnienie przesłanek opóźnienia ujawnienia informacji poufnej wskazanych w art. 17 ust. 4 pkt a_- c_ Rozporządzenia nr 596/2014.