My Journal
Raporty giełdowe

Raporty giełdowe

Ujawnienie informacji poufnej dotyczącej złożenia skargi na decyzję ostateczną Szefa Krajowej Administracji Skarbowej z 24.10.2023 r.

Bieżący | ESPI | 7/2024

Zarząd Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie _”Emitent”, “Spółka”_ przekazuje informację poufną, której przekazanie do wiadomości publicznej zostało opóźnione przez Zarząd Emitenta w dniu 08.12.2023 r. na podstawie art. 17 ust. 4 MAR _”Informacja Poufna”_.

Treść opóźnionej Informacji Poufnej:

Zarząd Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie _”Emitent”_ informuje, że w dniu 08.12.2023 r. Emitent złożył skargę na decyzję ostateczną Szefa Krajowej Administracji Skarbowej _”Szef KAS”_ z dnia 24.10.2023 r. _”Decyzja”_, w której organ podatkowy określił zobowiązanie Emitenta z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych za 2017 rok na kwotę 5.470.401 zł.

Uzasadnienie opóźnienia Informacji Poufnej:

Opóźnienie przekazania Informacji Poufnej było uzasadnione i spełniało warunki określone w art. 17 ust. 4 MAR i wytycznych ESMA do podjęcia takiej decyzji. Niezwłoczne ujawnienie Informacji Poufnej mogło naruszyć uzasadnione interesy Emitenta i zagrozić jego wypłacalności, a także wprowadzić akcjonariuszy i kontrahentów Spółki w błąd w zakresie rzeczywistego poziomu zobowiązań Emitenta.
Spółka ma uzasadnione podstawy prawne do uznania, że spłaciła zobowiązanie, które egzekwują w stosunku do niej organy podatkowe i z uważa, że prowadzenie tej egzekucji jest bezzasadne i powinno zostać zakończone. Emitent opóźnił podanie informacji poufnej w celu ograniczenia podawania niejednoznacznych informacji dotyczących swojej sytuacji finansowej.
Decyzja ma charakter deklaratoryjny i dotyczy zobowiązania, które miało powstać z tytułu podatku dochodowego za 2017 r. Przepisy prawa, orzeczenia sądów w podobnych sprawach oraz opinie doradców Spółki wskazują na to, że zobowiązanie z Decyzji jest objęte układem i w wyniku tego podlega określonej w układzie redukcji. Układ w postępowaniu restrukturyzacyjnym Emitenta został przyjęty, zatwierdzony przez sąd i wykonany, a organ podatkowy był świadomy prowadzenia postępowania restrukturyzacyjnego przez Emitenta. Przez to zobowiązanie z Decyzji może być egzekwowane tylko do kwoty 547,04 zł. Taką kwotę Emitent zapłacił tytułem wykonania tego zobowiązania w dniu 20.11.2023 r. W związku z tym Emitent miał uzasadnione podstawy do uznania, że należycie wykonał zobowiązanie wynikające z Decyzji a wartość tego zobowiązania nie uzasadnia traktowania informacji jego dotyczących jako informacji poufnych.
Z uwagi na to, że organy podatkowe wystawiły tytuł wykonawczy na podstawie Decyzji i rozpoczęły prowadzenie egzekucji Zarząd Emitenta uznał, że dalsze okoliczności dotyczące prowadzenia tej egzekucji oraz jej podstaw są informacjami poufnymi. Zarząd Emitenta podjął decyzję o opóźnieniu ich ujawnienia z uwagi na to, że w świetle posiadanych danych działanie organu było oczywiście błędne i istniały podstawy do uznania, że egzekucja zostanie szybko zakończona jako bezpodstawna. W tej sytuacji informowanie o prowadzonej egzekucji wprowadzałoby w błąd akcjonariuszy i kontrahentów oraz stwarzałoby zagrożenie dla wypłacalności Spółki i tworzyłoby ryzyko dla możliwości kontynuowania przez nią działalności.
Pomimo zaprzestania opóźniania Informacji Poufnej Zarząd Emitenta wskazuje, że nadal istnieją uzasadnione podstawy do zakończenia przez organy podatkowe egzekucji zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych za rok 2017. W ocenie zarządu Emitenta ta egzekucja jest bezpodstawna i w przypadku potwierdzenia tej okoliczności przez Wojewódzki Sąd Administracyjny Spółka niezwłocznie przekaże taką informację w osobnym raporcie.