My Journal
Raporty giełdowe

Raporty giełdowe

Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej dotyczącej otrzymania Zawiadomienia z Prokuratury Okręgowej w Warszawie o wszczęciu śledztwa dot. wyrządzenia Emitentowi szkody majątkowej w wielkich rozmiarach

Bieżący | ESPI | 17/2022

Zarząd SATIS GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie _”Emitent”, “Spółka”_ przekazuje do wiadomości publicznej informację poufną _”Informacja Poufna”_ – której przekazanie zostało opóźnione na podstawie art. 17 ust. 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku _rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku_ oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, a także dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE _”MAR”_ – dotyczącą otrzymania przez Spółkę w dniu 28 kwietnia 2022 roku Zawiadomienia z Prokuratury Okręgowej w Warszawie o wszczęciu śledztwa dot. wyrządzenia Emitentowi szkody majątkowej w wielkich rozmiarach.

Treść opóźnionej informacji:
Zarząd Spółki informuje, że w dniu 28 kwietnia 2022 roku otrzymał Zawiadomienie z Prokuratury Okręgowej w Warszawie o wszczęciu śledztwa w sprawie niedopełnienia obowiązków oraz nadużycia uprawnień, przez osoby obowiązane na podstawie umowy do zajmowania się działalnością gospodarczą Emitenta w latach 2017 – 2018, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej i w następstwie wyrządzenia Emitentowi szkody majątkowej w wielkich rozmiarach, tj. o czyn z art. 296 § 1, 2 i 3 Kodeksu karnego.
Wszczęcie śledztwa opisane powyżej jest związane z okolicznościami dotyczącymi możliwości wyrządzania Spółce znacznej szkody majątkowej m.in. przez Grzegorza Kiczmachowskiego, Szymona Purę, Daniela Kaczmarka oraz Tomasza Frątczaka. Okoliczności te zostały opisane m.in. w raportach bieżących Spółki nr 1/2022 z 10.01.2022 r. oraz 13/2022 z 16.02.2022 r.

Moment rozpoczęcia opóźnienia oraz przyczyny publikacji opóźnionej informacji:
Podanie do publicznej wiadomości Informacji Poufnej zostało opóźnione w dniu 28 kwietnia 2022 roku. Zarząd Spółki publikuje obecnie Informację Poufną, ponieważ nie ma dłużej możliwości zapewnienia poufności przedmiotowej informacji.

Przyczyny publikacji opóźnionej informacji poufnej:
Opóźnienie przekazania do publicznej wiadomości Informacji Poufnej spełniało, w momencie podjęcia decyzji o opóźnieniu, warunki określone w MAR oraz w wytycznych Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych dotyczących opóźnienia ujawnienia informacji poufnych.
Niezwłoczne ujawnienie Informacji Poufnej dotyczącej otrzymania Zawiadomienia mogłoby naruszyć prawnie uzasadnione interesy Emitenta oraz mieć negatywny wpływ na przebieg i wynik sprawy.
Emitent wskazuje ponadto, że opóźnienie podania do wiadomości publicznej Informacji Poufnej nie wprowadza w błąd opinii publicznej, a także wskazuje, że dokonał wszelkich czynności zmierzających do zapewnienia poufności przedmiotowej informacji.

Stosownie do treści art. 17 ust. 4 akapit trzeci Rozporządzenia nr 596/2014 Emitent poinformuje dziś, tj. 10 maja 2022 r., Komisję Nadzoru Finansowego o opóźnieniu ujawnienia Informacji Poufnej, uzasadniając jednocześnie spełnienie przesłanek opóźnienia ujawnienia informacji poufnej wskazanych w art. 17 ust. 4 pkt a_ – c_ Rozporządzenia nr 596/2014.