My Journal
Raporty giełdowe

Raporty giełdowe

Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej dotyczącej rozpoczęcia negocjacji ugodowych w sprawie podpisania porozumienia

Raport bieżący nr 36/2019

Zarząd SATIS GROUP S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie _”Emitent”, “Spółka”_ informuje, że w dniu 15 lipca 2019 roku podjął decyzję o opóźnieniu przekazania do publicznej wiadomości informacji poufnej – zgodnie z art. 17 ust. 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, a także dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE _”Rozporządzenie MAR”_.

Treścią opóźnianej informacji poufnej było rozpoczęcie negocjacji ugodowych pomiędzy Emitentem a jej mniejszościowym akcjonariuszem – Tadeuszem Lewkowiczem _”Tadeusz Lewkowicz”_ _”Strony”_ w sprawie zakończenia sporu korporacyjnego, o którym Emitent informował w raportach bieżacych nr 16/2018, 25/2018, 26/2018, 2/2019 _”Negocjacje”_.

Powód ujawnienia opóźnionej informacji poufnej:
Niniejsza informacja poufna jest podawana do wiadomości publicznej, w związku z faktem zakończenia Negocjacji oraz podpisania porozumienia pomiędzy Stronami.
Emitent informuje jednocześnie, że informacje poufne dotyczące: zakończenia Negocjacji i zawarcia Ugody pomiędzy Stronami, zostaną przekazane przez Emitenta do wiadomości publicznej niezwłocznie w kolejnych raportach bieżących.

Przyczyny uzasadniające opóźnienie informacji poufnej:
W ocenie Emitenta niezwłoczne ujawnienie informacji dotyczących rozpoczęcia Negocjacji mogło naruszyć prawnie uzasadnione interesy Emitenta oraz zagrozić trwającym Negocjacjom i negatywnie wpłynąć na ich wynik, a w konsekwencji doprowadzić do eskalacji trwającego sporu korporacyjnego co mogło doprowadzić do naruszenia interesów akcjonariuszy i niosło ze sobą negatywne skutki dla przedsiębiorstwa Emitenta.
W związku z powyższym opóźnienie przekazania do publicznej wiadomości informacji poufnej uzasadnione było koniecznością zakończenia Negocjacji.

Emitent wskazuje ponadto, że opóźnienie podania do wiadomości powyższej informacji nie wprowadza w błąd opinii publicznej oraz iż dokonał wszelkich czynności zmierzających do zapewnienia poufności przedmiotowej informacji.

Stosownie do treści art. 17 ust. 4 akapit trzeci Rozporządzenie MAR Emitent poinformuje w dniu dzisiejszym Komisję Nadzoru Finansowego o opóźnieniu ujawnienia niniejszej informacji poufnej, uzasadniając jednocześnie istnienie przesłanek opóźnienia ujawnienia informacji poufnej wskazanych w art. 17 ust. 4 Rozporządzenie MAR.