My Journal
Raporty giełdowe

Raporty giełdowe

Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej dotyczącej złożenia przez spółkę zależną Emitenta do sądu pozwu przeciwko Satis GPS sp. z o.o. oraz Danielowi Kaczmarkowi wraz z wnioskiem o udzielenie zabezpieczenia roszczenia SATIS GROUP

Bieżący | ESPI | 47/2021

Zarząd SATIS GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie _”Emitent”, “Spółka”_ przekazuje do wiadomości publicznej informację poufną _”Informacja Poufna”_ – której przekazanie zostało opóźnione na podstawie art. 17 ust. 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku _rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku_ oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, a także dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE _”MAR”_ – dotyczącą złożenia w dniu 18 listopada 2021 roku przez spółkę zależną Emitenta – Software Services sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie _”Software Services”, “Powódka”_ do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XV Wydział Gospodarczy _”Sąd”_ pozwu przeciwko pozwanym: spółce Satis GPS sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie _”Satis GPS”_ oraz Panu Danielowi Kaczmarkowi _ “Pozwani”_ wraz z wnioskiem o udzielenie zabezpieczenia roszczenia _”Pozew”_.

Podanie do publicznej wiadomości Informacji Poufnej zostało opóźnione w dniu 18 listopada 2021 roku.
Opóźnienie informacji zostało przewidziane do dnia doręczenia przez Sąd do Software Services odpisu postanowienia rozstrzygającego o wniosku o udzielenie zabezpieczenia roszczenia.

Przyczyny publikacji opóźnionej informacji poufnej:
Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji Informacji Poufnej, w związku z powzięciem informacji o doręczeniu w dniu 10 grudnia 2021 roku, do pełnomocnika Software Services, odpisu postanowienia Sądu w przedmiocie zabezpieczenia roszczenia Powódki, wydanego w dniu 1 grudnia 2021 roku, w sprawie o sygn. XV GC 2956/21, zainicjowanej Pozwem.

Przyczyny uzasadniające opóźnienie informacji poufnej:
W ocenie Zarządu Emitenta opóźnienie przekazania do publicznej wiadomości Informacji Poufnej spełniało w momencie podjęcia decyzji o opóźnieniu warunki określone w MAR oraz w wytycznych Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych dotyczących opóźnienia ujawnienia informacji poufnych.
W ocenie Emitenta niezwłoczne ujawnienie Informacji Poufnej dotyczącej złożenia Pozwu mogłoby naruszyć prawnie uzasadnione interesy Emitenta oraz mieć negatywny wpływ na przebieg i wynik sprawy. Powzięcie przez Pozwanych wiedzy na temat Pozwu i zawartego w nim wniosku o zabezpieczenie roszczenia mogłoby skutkować podjęciem przez Pozwanych działań zmierzających do udaremnienia realizacji zabezpieczenia, co z kolei mogłoby doprowadzić do iluzoryczności postępowania zabezpieczającego.
Emitent wskazuje ponadto, że opóźnienie podania do wiadomości publicznej Informacji Poufnej nie wprowadza w błąd opinii publicznej, a także wskazuje, że dokonał wszelkich czynności zmierzających do zapewnienia poufności przedmiotowej informacji.
Stosownie do treści art. 17 ust. 4 akapit trzeci Rozporządzenia nr 596/2014 Emitent poinformuje dziś, tj. 10 grudnia 2021 r., Komisję Nadzoru Finansowego o opóźnieniu ujawnienia Informacji Poufnej, uzasadniając jednocześnie spełnienie przesłanek opóźnienia ujawnienia informacji poufnej wskazanych w art. 17 ust. 4 pkt a_ – c_ Rozporządzenia nr 596/2014.

Treść opóźnionej informacji:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 4/2021 z dnia 27 stycznia 2021 roku oraz raportu bieżącego nr 36/2021 z dnia 1 września 2021 roku Zarząd SATIS GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie _”Emitent”, “Spółka”_ informuje, że w dniu 18 listopada 2021 roku spółka zależna Emitenta – Software Services Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie _”Software Services”, “Powódka”_ złożyła do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział Gospodarczy _”Sąd”_ pozew przeciwko: spółce Satis GPS sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie _”Satis GPS”, “Pozwany nr 1″_ oraz Panu Danielowi Kaczmarkowi _”Pozwany nr 2″_ o ustalenie na podstawie art. 189 KPC istnienia stosunku prawnego łączącego Satis GPS z Software Services jako wspólnika Satis GPS uprawnionego z 500 udziałów w Satis GPS, stanowiących 50% udziałów w kapitale zakładowym Satis GPS _”Udziały”__”Pozew”_.

W Pozwie został zawarty wniosek o udzielenie zabezpieczenia roszczenia oraz podniesione zostały okoliczności potwierdzające nieistnienie dokumentów prawotwórczych mających stanowić materialnoprawną podstawę rzekomej utraty statusu wspólnika Satis GPS po stronie Software Services. W konsekwencji wykreślenie danych Software Services z księgi udziałów oraz z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Satis GPS jako wspólnika Satis GPS uprawnionego z Udziałów odbyło się bez podstawy prawnej.