My Journal
Raporty giełdowe

Raporty giełdowe

Utworzenie rezerwy w istotnej kwocie

Bieżący | ESPI | 10/2024

Zarząd Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie _”Spółka, “Emitent”_ niniejszym podaje do publicznej wiadomości, że w związku z:

i. decyzją Komisji Nadzoru Finansowego _”KNF”_ o sygnaturze DPS-DPSZPO.456.35.2022.JK z dnia 01 grudnia 2023 roku o uchyleniu decyzji KNF o sygnaturze DPS.456.16.2019.AT z dnia 23 września 2022 roku i nałożeniu na Spółkę kary pieniężnej o łącznej wysokości 750.000,00 zł,
ii. decyzją KNF o sygnaturze DPS-DPSZPO.456.37.2022.JK z dnia 26 stycznia 2024 roku utrzymującej w mocy decyzję KNF o sygnaturze DPS-DPSZPO.456.37.2022.JK z dnia 23 września 2022 roku o nałożeniu na Spółkę kary pieniężnej o łącznej wysokości 700.000,00 zł,
iii. decyzją Szefa Krajowej Administracji Skarbowej o nr DKP2.8011.22.2023/7 z dnia 24 października 2023 roku określającej zobowiązanie podatkowe w podatku dochodowym od osób prawnych za 2017 rok oraz wystawionym na jej podstawie w dniu 24 listopada 2023 roku przez Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Warszawie tytule wykonawczym nr 1471-723.1015173.2023 dot. egzekucji zobowiązania podatkowego Spółki w wysokości 5.469.977,40 zł kwoty głównej wraz z odsetkami podatkowymi z tytułu zwłoki w wysokości 14,50% liczonymi od terminu wymagalności zobowiązania, tj. od dnia 04 kwietnia 2018 roku;

Zarząd Emitenta podjął uchwałę w sprawie utworzenia rezerwy w wysokości 8 605 388,78 zł, która stanowi kwotę główną powiększoną o odsetki _”Rezerwa”_. Decyzja Zarządu o utworzeniu Rezerwy jest wynikiem postępowań egzekucyjnych prowadzonych przez Urząd KNF i Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Warszawie. W związku z zawiązaniem tych rezerw, Zarząd Emitenta podjął decyzję o ujawnieniu w jednostkowym i skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za 2023 r. zagrożeń dla kontynowania przez Emitenta działalności.