Raporty giełdowe
Raporty giełdowe

Raporty giełdowe

Uzupełnienie raportu bieżącego nr 11/2020

Bieżący | ESPI | 16/2020

Zarząd spółki Satis Group S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie _”Emitent”, “Spółka”_ w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 11/2020 _”Raport Bieżący”_, w którym Emitent przekazał treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 23 czerwca 2020 roku _”ZWZA”_ oraz treść uchwał niepodjętych przez ZWZA, zgodnie z zaleceniem Komisji Nadzoru Finansowego, w celu uzupełnienia Raportu Bieżącego niniejszym przekazuje w załączniku Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2019 roku i wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2019, które zostało zatwierdzone przez uchwałę nr 6 ZWZA.

Sprawozdanie_Rady_Nadzorczej_za_2019_rok.pdf