My Journal
Raporty giełdowe

Raporty giełdowe

Uzupełnienie raportu bieżącego nr 23/2021

Bieżący | ESPI | 30/2021

Zarząd spółki Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie _”Emitent”, “Spółka”_ w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 23/2021 _”Raport Bieżący”_ w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia _”ZWZ”_, w którym Emitent przekazał do publicznej wiadomości treść ogłoszenia o zwołaniu zgromadzenia wraz z projektami uchwał, zgodnie z zaleceniem Komisji Nadzoru Finansowego Emitent w celu uzupełnienia Raportu Bieżącego przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2020 i wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2020 oraz Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej Spółki za lata 2019 i 2020.

Sprawozdanie_RN_za_2020_r..pdf

Sprawozdanie_o_wynagrodzeniach__RN_i_Zarzadu_SG_2019_2020.pdf