My Journal
Raporty giełdowe

Raporty giełdowe

Uzupełnienie raportu bieżącego nr 41/2020

Bieżący | ESPI | 18/2019

Zarząd spółki Satis Group S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie _”Emitent”, “Spółka”_ w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 41/2019 _”Raport Bieżący”_, w którym Emitent przekazał do publicznej wiadomości opóźnioną informację poufną dotyczącą podpisania aneksu nr 4 do umowy pożyczki ze spółką Carom Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie _”Carom”_ zawartej w dniu 24 lipca 2018 roku, o której mowa w raporcie bieżącym nr 11/2018 _”Aneks nr 4″_ _”Umowa Pożyczki”_, wydłużający termin wymagalności Umowy Pożyczki, do dnia 31 grudnia 2019 roku, zgodnie z zaleceniem Komisji Nadzoru Finansowego, dotyczącym uzupełnienia Raportu Bieżącego niniejszym informuje, co następuje:

Aneks nr 4 zawierał informację, że kwota pożyczki może ulec zwiększeniu do kwoty 7 mln zł. Zapis ten był zapisem technicznym umieszczonym w aneksie tylko i wyłącznie na potrzeby toczącego się wobec Emitenta nieuprawnionego postępowania o likwidację majątku Emitenta. Zarząd Emitenta w dniu podpisania Aneksu nr 4 i w późniejszym terminie nie planował zwiększenia zaangażowania z tytułu Umowy Pożyczki powyżej kwoty 1 mln zł. Było to bezpośrednim powodem nie zamieszczenia tej informacji w raporcie bieżącym nr 11/2018.

Na dzień otwarcia wobec Emitenta przyśpieszonego postępowania układowego, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 15.05.2015 r. Prawo restrukturyzacyjne _tj. Dz.U. z 2019, poz. 243_, tj. na dzień 8 lipca 2019 roku wartość kapitałowa wykorzystanej pożyczki od Carom wynosiła 971.593,79 zł _”Wartość Pożyczki”_. Kwota pożyczki nie została nigdy zwiększona ponad Wartość Pożyczki.
Ponadto, w nawiązaniu do raportów bieżących nr 54/2019 i 6/2020 Emitent informuje, że Carom jako wierzyciel zabezpieczony rzeczowo nie przystąpił do układu. W związku z tym zobowiązanie wynikające
z Umowy Pożyczki zostało zredukowane o 99,99% swojej wartości. Zostanie ono wykonane po uprawomocnieniu się postanowienia Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych o zatwierdzeniu układu z wierzycielami Emitenta.