My Journal
Raporty giełdowe

Raporty giełdowe

Uzupełnienie raportu nr 51/2018 dot. ujawnienia opóźnionej informacji poufnej dotyczącej zakończenia negocjacji ugodowych oraz zawarcia ugody

Raport bieżący nr 16/2019

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 51/2018 _”Raport”_ z dnia 5 grudnia 2018 roku, Zarząd Spółki Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie _”Emitent”, “Spółka”_ w celu uzupełnienia Raportu informuje, że przedmiotem Ugody, o której mowa w Raporcie jest także:

– zwrot ustanowionego w dniu 19 czerwca 2017 roku przez jedną ze stron Ugody, tj. spółke NCF S.A. z siedzibą w Warszawie _”NCF”_ , depozytu w kwocie 68.200,00 EUR, co po przewalutowaniu _kurs średni NBP z dnia 20.02.2018 r. wynoszący 4,1472 zł_ daje kwotę 282.839,04 zł _”Depozyt 1″_ powiększonego o odsetki ustawowe liczone od dnia 27 sierpnia 2017 roku do zawarcia Ugody na rachunek bankowy spółki Satis GPS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie _”Satis”_;
– dołożenie najwyższej staranności w doprowadzeniu do jak najszybszego zwrotu depozytu ustanowionego przez Prokuraturę Rejonową Warszawa Śródmieście Północ na środkach Satis opiewającego na kwotę 1.104.500,00 zł _Depozyt 2″_ oraz zwrot przez NCF tejże kwoty powiększonej o odsetki ustawowe liczone od dnia 27 sierpnia 2017 roku do zawarcia Ugody na rachunek bankowy Satis;
– udzielenia przez Satis pożyczki spółce Polish American Investment Fund, LLC _”PAIF”_ w kwocie 750.000,00 zł pod warunkiem spełnienia się następujących warunków:
i. uzyskanie prawomocnego wpisu podwyższenia kapitału w Satis zgodnie z uchwałą nr 7 z dnia 22 lutego 2018 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Satis z wyłączeniem pierwszeństwa oraz zmian w akcie założycielskim dokonanych zgodnie z uchwałą nr 8 z dnia 22 lutego 2018 roku _”Warunek Zawieszający 1″_,
ii. zwrot na rachunek bankowy Satis Depozytu 2 _”Warunek Zawieszający 2″_.
– zobowiązania spółki Xenotim S.A. z siedzibą w Wielkim Łęcku wobec PAIF do zawarcia z PAIF umowy sprzedaży 1550 udziałów Satis za cenę 750.000,00 zł w ciągu 30 dni od spełnienia Warunku Zawieszającego 1 oraz Warunku Zawieszającego 2.

Jednocześnie Emitent potwierdza, że Warunek Zawieszający 2 został spełniony w dniu 8 czerwca 2018 roku, kiedy to Depozyt 2 trafił na rachunek bankowy Satis.

Ponadto, Emitent informuje, że w dniu 22.02.2018 r. pomiędzy Polish American Investment Fund, LLC
i Satis Group S.A. została podpisana umowa zobowiązująca Polish American Investment Fund, LLC do odsprzedaży wszystkich _1550_ udziałów Satis objętych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego za łączna kwotę 483,87 zł.