My Journal
Raporty giełdowe

Raporty giełdowe

Warunkowa rejestracja akcji serii H Spółki w KDPW

Bieżący | ESPI | 11/2023

Zarząd Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie _”Emitent”, “Spółka”_ informuje, że w dniu 24 kwietnia 2023 roku Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. wydał oświadczenie o warunkowej rejestracji 2.327.055 akcji zwykłych na okaziciela serii H Emitenta _”Akcje”_ w depozycie papierów wartościowych, pod kodem ISIN PLADVPL00029. Warunkiem rejestracji Akcji w depozycie papierów wartościowych jest wprowadzenie Akcji do obrotu na rynku regulowanym, na który zostały wprowadzone inne akcje Emitenta oznaczone ww. kodem ISIN. Rejestracja Akcji w depozycie papierów wartościowych nastąpi w terminie 3 dni od otrzymania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. decyzji o wprowadzeniu Akcji do obrotu na rynku regulowanym, na który zostały wprowadzone inne akcje Emitenta oznaczone ww. kodem ISIN, tj. na rynku podstawowym, nie wcześniej jednak niż w dniu wskazanym w tej decyzji jako dzień wprowadzenia Akcji do obrotu na rynku podstawowym.