My Journal
Raporty giełdowe

Raporty giełdowe

Wezwanie do zapłaty odszkodowania w kwocie 18,5 mln zł

Bieżący | ESPI | 13/2022

Zarząd spółki Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie _”Spółka”, “Emitent”_, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2022 oraz treści uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z 7 lutego 2022 roku, przekazanej w raporcie bieżącym nr 11/2022, informuje, że Spółka wezwała Grzegorza Kiczmachowskiego, Tadeusza Bieniaka, Szymona Purę, Daniela Kaczmarka, Pawła Tarnowskiego i Tomasza Frątczaka do zapłaty na rzecz Emitenta odszkodowania z tytułu wyrządzanej przez nich szkody w kwocie 18 504 942,59 zł.
Szkoda wynika z tego, że Emitent posiadał w grupie kapitałowej w 2017 r. roszczenia w wysokości 18 504 942,59 zł, które zostały zapłacone przez Sodexo Mobility and Expense Limited oraz BLStream S.A. Zarówno roszczenia, jak i zapłacone środki zostały jednak ukryte przed Radą Nadzorczą Spółki, akcjonariuszami i Zarządem Emitenta powołanym 14 czerwca 2017 r. m.in. poprzez to, że adresaci wezwania:
a_ dokonali z nich nadpłaty podatku wbrew indywidualnej interpretacji podatkowej, a zwrócili się o jej zwrot dopiero gdy wiedzieli, że będą wyłącznymi beneficjentami zwrotu nadpłaty,
b_ posłużyli się pełnomocnictwami i prokurami, bez wiedzy i zgody Zarządu Emitenta oraz
c_ składali dyspozycje dotyczące rachunków bankowych Emitenta i spółek zależnych od Emitenta bez wiedzy i zgody Zarządu Emitenta.
Przez to środki zapłacone przez Sodexo Mobility and Expense Limited oraz BLStream S.A. nie trafiły do grupy kapitałowej Emitenta, ale ich beneficjentami stała się część adresatów wezwania do zapłaty.
Podstawą wezwania są działania opisane w raporcie bieżącym Spółki nr 1/2022 oraz uzasadnieniu projektów uchwał załączonych do raportu bieżącego Spółki nr 3/2022.
Jednocześnie Emitent informuje, że wezwanie stanowi efekt dotychczasowych ustaleń dotyczących wysokości straty i nie wyczerpuje roszczeń Emitenta wobec ww. osób.