My Journal
Raporty giełdowe

Raporty giełdowe

Wniosek Emitenta o umorzenie postępowania administracyjnego prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego wobec Emitenta

Raport bieżący nr 56/2019

W nawiązaniu do raportów bieżących: nr 25/2019 z dnia 11 lipca 2019 roku, nr 51/2019 z dnia 14 listopada 2019 roku, nr 55/2019 z dnia 4 grudnia 2019 roku _”Raporty”_ Zarząd Spółki Satis Group S.A.
w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie _”Emitent”, “Spółka”_ informuje, że złożył dziś do Komisji Nadzoru Finansowego _”KNF”_ oraz Przewodniczącego KNF wniosek w sprawie umorzenia postępowania administracyjnego prowadzonego wobec Emitenta _”Wniosek”_.

Podstawą złożenia Wniosku są działania podjęte przez Emitenta w trakcie trwania sporu korporacyjnego, kiedy to prawidłowo wybrany Zarząd Spółki nie mając możliwości zarządzania Spółką oraz prowadzenia jej bieżącej działalności, w celu ochrony interesów akcjonariuszy Emitenta i inwestorów, złożył Wniosek do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie o zawieszenie obrotu akcjami Emitenta _”Zawieszenie Obrotu”_. Zawieszenie Obrotu miało na celu zminimalizowanie ryzyka podejmowania przez akcjonariuszy i potencjalnych inwestorów decyzji inwestycyjnych na podstawie niepełnych danych.

Ponadto, we Wniosku Emitent podkreślił, że opóźnienie przekazania do publicznej wiadomości raportów bieżących i okresowych, o których mowa w Raportach nie wynikało z zaniedbania lub ze złej woli Zarządu Emitenta a przyczyn obiektywnie od niego niezależnych, w tym przede wszystkim braku dostępów do ESPI, dokumentacji księgowej i korporacyjnej Spółki.

Emitent zwrócił się do Przewodniczącego KNF o rozpatrzenie Wniosku na jednym z najbliższych posiedzeń KNF. O uzyskaniu odpowiedzi Emitent poinformuje raportem bieżącym.