My Journal
Raporty giełdowe

Raporty giełdowe

Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych

Raport bieżący nr 60/2019

Zarząd spółki Satis Group S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie _”Emitent”_ informuje, że w dniu 23 grudnia 2019 roku Rada Nadzorcza Emitenta, działając na podstawie § 12 ust. 2 lit. d Statutu Emitenta w związku z art. 66 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości _t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 330 ze zm._, dokonała wyboru podmiotu uprawnionego do dokonania przeglądu śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Emitenta oraz śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Emitenta sporządzonych na dzień 30 czerwca 2020 roku, a także zbadania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Emitenta za rok 2019 oraz rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Emitenta za rok 2019.

Podmiotem wybranym do przeprowadzenia wyżej wymienionych czynności jest spółka Polscy Biegli Sp. z o.o. siedzibą w Warszawie _02-078_ przy ul. Ludwika Krzywickiego 34, wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod nr 4159 _”Polscy Biegli”_.