My Journal
Raporty giełdowe

Raporty giełdowe

4/2018 – Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych

Zarząd spółki iAlbatros Group S.A. z siedzibą w Warszawie _”Emitent”_ informuje, że w dniu 12 kwietnia 2018 roku Rada Nadzorcza Emitenta, działając na podstawie § 12 ust. 2 lit. d Statutu Emitenta w związku z art. 66 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości _t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 330 ze zm._, dokonała wyboru podmiotu uprawnionego do dokonania przeglądu śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Emitenta oraz śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Emitenta sporządzonych na dzień 30 czerwca 2017 roku, a także zbadania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Emitenta za rok 2017 oraz rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Emitenta za rok 2017.

Podmiotem wybranym do przeprowadzenia wyżej wymienionych czynności jest spółka Polscy Biegli Sp. z o.o. siedzibą w Warszawie _02-078_ przy ul. Ludwika Krzywickiego 34, wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod nr 4159 _”Polscy Biegli”_.

Umowa ze spółką Polscy Biegli została zawarta na okres obejmujący wykonanie czynności wskazanych w akapicie pierwszym. Wybór nastąpił zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 19 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku – w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.