Raporty giełdowe
Raporty giełdowe

Raporty giełdowe

Wykup obligacji serii E

Raport bieżący nr 42/2017

iAlbatros Group S.A. z siedzibą w Warszawie _”Emitent”_ informuje, że w konsekwencji złożonego przez obligatariusza żądania wcześniejszego wykupu obligacji serii E _kod ISIN PLADVPL00060_ dokonał w dniu dzisiejszym wykupu 2081 sztuk obligacji serii E za łączną kwotę 2 137 103,76 zł, na którą składa się łączna wartość nominalna – 2 081 000,00 zł oraz łączna wartość naliczonych na dzień wykupu odsetek – 56,103,76 zł.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.