My Journal
Raporty giełdowe

Raporty giełdowe

Wykup obligacji serii E

Raport bieżący nr 41/2017

Zarząd iAlbatros Group S.A. z siedzibą w Warszawie _”Emitent”_ informuje, że w konsekwencji złożonego przez obligatariusza żądania wcześniejszego wykupu obligacji serii E _kod ISIN PLADVPL00060_ dokonał wykupu 1300 sztuk obligacji serii E za łączną kwotę 1 334 346,00 zł, na którą składa się łączna wartość nominalna – 1 300 000,00 zł oraz łączna wartość naliczonych na dzień wykupu odsetek – 34 346,00 zł.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.