My Journal
Raporty giełdowe

Raporty giełdowe

Żądanie uzupełnienia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ESPI | 28/2020

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 27/2020, Zarząd spółki pod firmą Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie _”Emitent”_ informuje o otrzymanym w dniu dzisiejszym od akcjonariusza Emitenta – spółki pod firmą NCF S.A. z siedzibą w Warszawie żądania uzupełnienia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta zwołanego na dzień 29 września 2020 roku, godz. 16.00, przy ul. Domaniewskiej 39a, Budynek Horizon Plaza, wejście A, piętro 5, 02-672 Warszawa _”NWZ”_. Podstawą żądania jest art. 401 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych.
W związku z powyższym, zmieniony porządek obrad NWZ, przedstawia się następująco:
1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki,
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki,
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i zdolności do podejmowania uchwał,
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia Spółki,
5. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki,
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia polityki wynagrodzeń członków Zarządu Spółki i Rady Nadzorczej Spółki,
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd Spółki prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki za zgodą Rady Nadzorczej Spółki oraz dokonania zmian w Statucie Spółki.
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki,
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmian w regulaminie Rady Nadzorczej Spółki,
10. Wolne wnioski,
11. Zamknięcie obrad.
W załączeniu Emitent przekazuje żądanie wraz z projektem uchwał.
Pisemna opinia uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru oraz proponowaną cenę emisyjną akcji bądź sposób jej ustalenia zostanie przedstawiona przez Zarząd Emitenta podczas NWZ.