Raporty giełdowe
Raporty giełdowe

Raporty giełdowe

Zakończenie negocjacji w przedmiocie spłaty pożyczki wobec Carom Sp. z o.o.

Raport bieżący nr 6/2019

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 11/2018 oraz raportu bieżącego nr 53/2018
i 4/2019 Zarząd Spółki Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie _”Emitent”, “Spółka”_ informuje, że w dniu 1 kwietnia 2019 roku podpisał aneks do zawartej w dniu 24 lipca 2018 roku umowy pożyczki ze spółką Carom Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie _”Carom”_ _”Umowa Pożyczki”_ wydłużający termin wymagalności Umowy Pożyczki do dnia 31 sierpnia 2019 roku _”Dzień Spłaty Pożyczki”_ _”Aneks 2″_.

Jednocześnie strony ustaliły, że Emitent na najbliższym walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, jednak nie później niż do dnia 30 czerwca 2019, w celu pozyskania środków na spłatę Pożyczki, włączy do porządku obrad uchwałę w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji akcji z prawem poboru.

Pozyskane w drodze Emisji środki zostaną przeznaczone w pierwszej kolejności na spłatę całości zobowiązania wobec Carom co pozwoli na zwrot akcji Spółki przewłaszczonych na zabezpieczenie.