My Journal
Raporty giełdowe

Raporty giełdowe

2/2018 – Zapoznanie się oraz przyjęcie rezygnacji Członków Rady Nadzorczej. Odwołanie i powołanie Członków Rady Nadzorczej

Zarząd spółki iAlbatros Group S.A. z siedzibą w Warszawie _”Emitent”, “Spółka”_, informuje, że w dniu 14 czerwca 2017 r., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta _”NWZ”_ podjęło uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji Członków Rady Nadzorczej Emitenta: Pana Marcina Godlewskiego, Pana Juliana Kutrzeby, Pana Wojciecha Napiórkowskiego.

Dodatkowo, NWZ odwołało z pełnienia funkcji Członków Rady Nadzorczej: Pana Tomasza Krześniaka oraz Pana Huberta Staszewskiego.

Ponadto, Emitent informuje, że NWZ powołało w skład Rady Nadzorczej Emitenta:

1_ Pana Przemysława Marczaka – do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Emitenta;
2_ Pana Bartosza Boszko – do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Emitenta;
3_ Pana Cezarego Jasińskiego – do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Emitenta;
4_ Pana Ernesta Bednarowicza – do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Emitenta;
5_ Pana Przemysława Romanowicza – do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Emitenta.

Życiorysy Pana Przemysława Marczaka, Pana Bartosza Boszko, Pana Cezarego Jasińskiego, Pana Ernesta Bednarowicza oraz Pana Przemysława Romanowicza stanowią załączniki do niniejszego raportu.

Zgodnie z przekazanymi oświadczeniami, Pan Przemysław Marczak, Pan Bartosz Boszko, Pan Cezary Jasiński, Pan Ernest Bednarowicz, Pan Przemysław Romanowicz nie wykonują innej działalności poza przedsiębiorstwem Emitenta, która byłaby w stosunku do niej konkurencyjna, jak również nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej jako wspólnicy spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członkowie organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członkowie organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Nie są również wpisani do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1382 ze zm._ w zw. z § 5 ust. 1 pkt 21 i 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _Dz. U. z 2014 r., poz. 133_.

Zal._1_Zyciorys_Pana_Przemyslawa_Marczaka.pdf

Zal._2_Zyciorys_Pana_Bartosza_Boszko.pdf

Zal._3_Zyciorys_Pana_Cezarego_Jasinskiego.pdf

Zal._4_Zyciorys_Pana_Przemyslawa_Romanowicza.pdf

Zal._5_Zyciorys_Pana_Ernesta_Bednarowicza.pdf