My Journal
Raporty giełdowe

Raporty giełdowe

Zawarcie listu intencyjnego

Bieżący | ESPI | 16/2021

Zarząd Spółki Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie _dalej: “Emitent”_ informuje, że w dniu 11 maja 2021 r. powziął wiedzę o zawarciu przez spółkę Myneviskin sp. z o.o. z siedzibą w Głuchłazach _dalej: “Spółka zależna”_ – spółkę, w której Emitent nabędzie 25% udziałów w kapitale zakładowym _o czym Emitent informował raportem ESPI nr 14/2021 z dnia 5 maja 2021 r._ listu intencyjnego ze spółką Puwer Polska sp. z o.o. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim _dalej: “Partner”_ dotyczącą skanera do wczesnej diagnostyki raka skóry.
Zgodnie z przedmiotową umową, Spółka zależna dostarczy Partnerowi 500 sztuk skanera, które zostaną wprowadzone do dwóch sieci aptek, które łącznie posiadają 60 placówek na terytorium Polski. Szczegółowe dane dotyczące sieci i lokalizacji aptek zostaną ustalone odrębnym dokumentem. Strony będą prowadzić negocjacje w celu ustalenia ostatecznej ceny skanera. Docelowo, Spółka zależna będzie dążyć do zwiększenia mocy produkcyjnych w celu dostarczenia skanerów do 12 tys. aptek na terytorium Polski, a Partner zapewni możliwość obsługi takiej ilości aptek oraz zajmie się logistyką. Partner zorganizuje zespół sprzedażowy, który będzie odpowiedzialny za marketing i promocję skanerów oraz udostępni magazyn niezbędny do obsługi sprzedaży.
Spółka zależna wraz z partnerem będą dążyć do uruchomienia mobilnych punktów badawczych na terytorium Polski, w których będzie można prowadzić badania z wykorzystaniem skanera. Początkowo Strony przewidziały uruchomienie 4 mobilnych punktów badawczych, których lokalizacja zostanie wspólnie ustalona przez Strony. Strony przewidują możliwość rozszerzenia skali i ilości punktów mobilnych.
Strony w dobrej wierze będą prowadzić dalsze negocjacje, w celu wypracowania najbardziej optymalnych rozwiązań dla obu stron.
Niniejszy raport został przekazany ze względu potencjalne możliwości jakie Emitent, poprzez podmiot, w którym będzie posiadać 25% zaangażowanie, może osiągnąć dzięki współpracy z Partnerem, który jest podmiotem specjalizującym się w marketingu medycznym. Współpraca może przełożyć się na generowane wyniki finansowe osiągane przez Spółkę zależną, co w sposób pośredni może wpłynąć również na wyniki finansowe Emitenta.