My Journal
Raporty giełdowe

Raporty giełdowe

Zawarcie porozumienia w sprawie udziałów spółki Satis GPS Sp. z o.o. oraz umowy sprzedaży udziałów Satis GPS Sp. z o.o.

Raport bieżący nr 35/2019

Zarząd spółki Satis Group S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie _”Emitent”_ w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 34/2019 informuje, że w dniu 24 lipca 2019 roku zostało zawarte porozumienie pomiędzy spółką Holding Inwestycyjny Akesto Sp. z o.o. _”Akesto”_ i Software Services Sp. z o.o. – spółką zależną Emitenta _”Software Services”_ _”Strony”_ zgodnie, z którym strony potwierdziły strukturę właścicielską spółki Satis GPS Sp. z o.o. w taki sposób, że jej jedynym wspólnikiem jest Akesto posiadającym 1000 udziałów w kapitale zakładowym Satis GPS o łącznej wartości nominalnej 50.000 zł stanowiących 100% kapitału zakładowego Satis GPS.

Następnie, niezwłocznie po podpisaniu ww. Porozumienia Strony podpisały umowę sprzedaży udziałów Satis GPS, zgodnie z którą Software Services nabyła 500 udziałów w kapitale zakładowym Satis GPS o łącznej wartości nominalnej 25.000 zł stanowiących 50% kapitału zakładowego Satis GPS _”Udziały”_ _”Umowa Sprzedaży Udziałów”_. Z tytuły przeniesienia prawa własności udziałów na Software Services, Software Services zobowiązało się uiścić w terminie 10 lat kalendarzowych od dnia podpisania Umowy Sprzedaży Udziałów kwotę 3.150.000 tytułem ceny za Udziały _”Cena za Udziały”_. Cena za Udziały zostanie uiszczona bezpośrednio na rachunek bankowy spółki ETIN SAS na potrzeby zaspokojenia wierzytelności wynikającej z umowy pożyczki zabezpieczonej zastawem na udziałach Satis GPS, o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 6/2017.