My Journal
Raporty giełdowe

Raporty giełdowe

Zawarcie umowy objęcia akcji oraz zgromadzenie wpłat na akcje serii H

Bieżący | ESPI | 5/2023

Zarząd Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie _”Emitent”, “Spółka”_, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 27/2022 z dnia 11 lipca 2022 r., raportu bieżącego nr 3 z dnia 1 marca 2023 r. oraz raportu bieżącego nr 4 z dnia 2 marca 2023 r., informuje, że Spółka zawarła z podmiotem powiązanym ze Spółką, tj. Polish American Investment Fund LLC _Delaware, USA_ _”Fundusz”_, który jest kontrolowany przez Prezesa Zarządu Spółki Jana Karaszewskiego, umowę objęcia wszystkich, tj. 2.327.055 akcji zwykłych na okaziciela serii H _”Akcje serii H”_ za cenę emisyjną w wysokości 0,60 zł za każdą Akcję serii H, która to cena została ustalona przez Zarząd Spółki w Uchwale nr 2 Zarządu Spółki z dnia 1 marca 2023 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego, za zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną w dniu 1 marca 2023 r., i za łączną cenę emisyjną w wysokości 1.396.233 zł.

Wkłady pieniężne na pokrycie wszystkich Akcji serii H zostały wniesione przez Fundusz w całości, tj. w kwocie 1.396.233 zł, na rachunek bankowy Spółki.

Zarząd Spółki informuje, że Akcji serii H były emitowane w celu pozyskania środków na finansowanie m.in. bieżącej działalności Spółki.