My Journal
Raporty giełdowe

Raporty giełdowe

Zawarcie umowy pożyczki

Bieżący 12/2021

Zarząd Spółki Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie _”Spółka”_ informuje, że w dniu dzisiejszym zawarł umowę pożyczki ze spółką Polish American Investment Fund LLC z siedzibą w Wilmington, Stany Zjednoczone _”Pożyczkodawca”_, na podstawie której została uruchomiona na rzecz Spółki linia kredytowa do maksymalnej kwoty 1.000.000 USD _słownie: jeden milion dolarów amerykańskich_. Pożyczka będzie udzielana w transzach – na każdorazowe zapotrzebowanie zgłoszone przez Spółkę. Dana transza zostanie udzielona w terminie do 2 dni roboczych od dnia złożenia zapotrzebowania.

Celem pożyczki jest inwestycja w instrumenty finansowe podmiotu notowanego na amerykańskiej giełdzie NASDAQ działającego w branży medycznej oraz nowych technologii _”Partner”_, z którym Spółka zamierza nawiązać współpracę strategiczną w zakresie rozwoju działalności Partnera na rynkach Europy Środkowej i Wschodniej. O nawiązaniu ewentualnej współpracy z Partnerem, Spółka poinformuje stosownym raportem.

Pożyczka zostaje udzielona na okres do 31 grudnia 2021 r., przy czym Strony zastrzegły że pożyczka może zostać spłacona w całości lub części w każdym czasie przed tym terminem. Odsetki zostały określone w wysokości 1,00% _jeden procent_ w skali roku. Odsetki będą płatne jednorazowo, wraz ze zwrotem nominalnej wartości danej transzy pożyczki.
Pożyczka nie jest zabezpieczona.