Raporty giełdowe
Raporty giełdowe

Raporty giełdowe

Zawiadomienie do Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie byłych członków Zarządu Emitenta

Bieżący | ESPI | 6/2022

Zarząd spółki Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie _”Spółka”, “Emitent”_, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2022, informuje, że w dniu 27 stycznia 2022 r. Spółka złożyła zawiadomienie do Komisji Nadzoru Finansowego o zatajeniu przez Zarzad Emitenta w składzie Grzegorz Kiczmachowski i Tadeusz Bieniak informacji poufnych oraz o manipulacji na rynku.
W zawiadomieniu Spółka przedstawiła informacje uzyskane m.in. z zeznań Szymona Pury z dnia 22 listopada 2021 r., w postępowaniu prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, w tym w szczególności informacje o:
1. zatajeniu informacji poufnych przez Zarząd Emitenta w składzie Grzegorz Kiczmachowski, Tadeusz Bieniak, dotyczących:
a_ indywidualnej interpretacji podatkowej, z której wynikało, że sprzedaż akcji iAlbatros Poland S.A. nie spowoduje powstania zobowiązania podatkowego;
b_ warunków umowy rachunku escrow z 09.03.2017 r., w której przewidziano, że kwota 17,1 mln zł, zapłacona przez Sodexo Mobility and Expense Limited _”Sodexo”_, będzie mogła być przeznaczona tylko na nienależny podatek lub zwrócona do Sodexo;
c_ zlecenia zapłaty nienależnego podatku w kwocie 17,1 mln zł oraz roszczenia grupy kapitałowej Spółki o zwrot tej należności.
2. podaniu przez Zarząd Emitenta w składzie Grzegorz Kiczmachowski, Tadeusz Bieniak nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd informacji, wpływających na cenę akcji Spółki, w tym dotyczących tego, że:
a_ wydatki związane z transakcją sprzedaży akcji iAlbatros Poland S.A. oraz skupem akcji własnych wynoszą około 23 mln zł, w sytuacji gdy 17,1 mln zł z tej kwoty stanowił nienależny podatek _por. raport bieżący nr 28/2017_;
b_ w grupie kapitałowej Spółki, po skupie akcji własnych, pozostały przede wszystkim zobowiązania, a działalność Emitenta ma się sprowadzać do ich obsługi, która będzie wymagać sprzedaży Satis GPS sp. z o.o. lub pozyskania finansowania zewnętrznego, gdy w grupie kapitałowej Emitenta było roszczenie o zwrot nadpłaty podatku w kwocie 17,1 mln zł _por. raport bieżący Spółki nr 31/2017 i nr 37/2017_.

Spółka zwróciła się do Komisji Nadzoru Finansowego o wszczęcie postępowania wyjaśniającego.