My Journal
Raporty giełdowe

Raporty giełdowe

Zawiadomienie o wcześniejszym wykupie obligacji serii E

Raport bieżący nr 45/2017
Spółka iAlbators Group S.A. z siedzibą w Warszawie _”Emitent”, “Spółka”_ informuje, że w dniu 15 maja 2017 roku Emitent podjął decyzję o przedterminowym wykupie obligacji serii E _”Obligacje”_, zgodnie z postanowieniami warunków emisji Obligacji, w myśl których:

1.Emitent w dniu 16 czerwca 2017 r. dokona przedterminowego wykupu wszystkich Obligacji;
2.Przedterminowy wykup zostanie przeprowadzony za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie _”KDPW”_, prowadzącego ewidencję Obligacji w rozumieniu art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach _t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 730_ _”Ewidencja”_, na następujących zasadach:
a. przedterminowemu wykupowi podlegają wszystkie pozostające w obrocie Obligacje, tj. 569 _słownie: pięćset sześćdziesiąt dziewięć_ sztuk Obligacji o wartości nominalnej 1.000,00 zł każda i łącznej wartości nominalnej 569 000,00 zł _słownie: pięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych_;
b. Obligatariuszom będą przysługiwać następujące świadczenia z każdej jednej Obligacji:
i. świadczenie pieniężne polegające na zapłacie kwoty odpowiadającej 100,0 % wartości nominalnej Obligacji, tj. kwotę 569 000,00 zł tytułem kwoty wykupu jednej Obligacji; oraz
ii. świadczenie pieniężne polegające na zapłacie kwot odsetek tj. kwotę 32,71 zł _słownie: trzydzieści dwa i 71/100 złotego_ brutto na 1 _jedną_ Obligację;
c. dniem ustalenia podmiotów uprawnionych do otrzymania świadczeń, o których mowa powyżej jest 8 czerwca 2017 r.;
d. począwszy od dnia 8 czerwca 2017 r. do dnia przedterminowego wykupu Obligacje zostaną zablokowane w Ewidencji w sposób uniemożliwiający ich zbycie.
3.Przedterminowy wykup zostanie zrealizowany zgodnie z Regulaminem KDPW oraz Szczegółowymi Zasadami Działania KDPW, w szczególności z ich §119 – §122a.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku _rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku_ oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE