Raporty giełdowe
Raporty giełdowe

Raporty giełdowe

Zgoda Rady Nadzorczej Emitenta na podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego

11-07-2022 | Bieżący | ESPI | 27/2022

Zarząd Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie _”Emitent”, “Spółka”_ informuje, że w dniu 11 lipca 2022 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego _”Uchwała”_.

Zgodnie z postanowieniami Uchwały, Zarząd Emitenta jest uprawniony do podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta o nie więcej niż 232 705,50 złotych _dwieście trzydzieści dwa tysiące siedemset pięć złotych pięćdziesiąt groszy_, w drodze emisji nie więcej niż 2 327 055 akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł _dziesięć groszy_ każda _”Akcje”_, za cenę emisyjną, która zostanie określona przez Zarząd, ale nie będzie niższa od ceny minimalnej określonej w postanowieniach Statutu Spółki.

Rada Nadzorcza w szczególności wyraziła zgodę na:
– wyłączenie w całości prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy Emitenta,
– obejmowanie Akcji w trybie subskrypcji prywatnej,
– oferowanie Akcji przez Spółkę w drodze oferty publicznej, skierowanej do mniej niż 150 osób fizycznych lub prawnych, zwolnionej z obowiązku publikacji prospektu,
– podejmowanie przez Zarząd działań w sprawie dematerializacji Akcji oraz zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację Akcji,
– podejmowanie przez Zarząd działań w sprawie ubiegania się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji do zorganizowanego systemu obrotu lub do obrotu na rynku regulowanym.