My Journal
Raporty giełdowe

Raporty giełdowe

Zmiana daty przekazania skonsolidowanego i jednostkowego raportu rocznego za 2021 rok

Bieżący | ESPI | 16/2022

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 8/2022 z dnia 31 stycznia 2022 roku Zarząd spółki Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie _”Emitent”_ informuje, że skonsolidowany i jednostkowy raport roczny za 2021 rok, których termin opublikowania Emitent wyznaczył na dzień 25 kwietnia 2022 rok, zostaną opublikowane w dniu 29 kwietnia 2022 roku.

Nowy termin raportu jest zgodny § 79 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim ze zmianami.

Pozostałe daty publikacji raportów okresowych nie uległy zmianie.