Raporty giełdowe
Raporty giełdowe

Raporty giełdowe

Zmiana daty przekazania skonsolidowanego i jednostkowego raportu rocznego za 2022

Bieżący | ESPI | 12/2023

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 2/2023 z dnia 20 stycznia 2023 roku Zarząd spółki Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie _”Emitent”_ informuje, że skonsolidowany i jednostkowy raport roczny za 2022 rok, których termin opublikowania Emitent wyznaczył na dzień 28 kwietnia 2023 rok, zostaną opublikowane w dniu 27 kwietnia 2023 roku.
Nowy termin raportu jest zgodny § 79 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim ze zmianami.
Pozostałe daty publikacji raportów okresowych nie uległy zmianie.