My Journal
Raporty giełdowe

Raporty giełdowe

Zmiana terminu i trybu rejestracji akcji serii H Spółki w KDPW

Bieżący | ESPI | 17/2023

Zarząd Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie _”Emitent”, “Spółka”_, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 11/2023 z dnia 24 kwietnia 2023 r., informuje, że Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. _”KDPW”_ wydał oświadczenie o zmianie oświadczenia KDPW z dnia 24 kwietnia 2023 r. w przedmiocie warunkowej rejestracji 2.327.055 akcji zwykłych na okaziciela serii H Emitenta _”Akcje”_ w depozycie papierów wartościowych, pod warunkiem wprowadzenia Akcji do obrotu na rynku regulowanym. Zmiana oświadczenia nastąpiła na wniosek Emitenta i dotyczy terminu i trybu rejestracji Akcji depozycie papierów wartościowych. Zgodnie ze zmienionym oświadczeniem KDPW, rejestracja Akcji w depozycie papierów wartościowych nastąpiła bezwarunkowo, w dniu 25 lipca 2023 r. pod kodem ISIN PLADVPL00086.