My Journal
Raporty giełdowe

Raporty giełdowe

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Bieżący | ESPI | 19/2022

Zarząd spółki Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie _”Emitent”, “Spółka”_ zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 28 czerwca 2022 roku o godz. 12.30, w siedzibie Spółki w Warszawie _02-672_, przy ul. Domaniewskiej 39a, Budynek Horizon Plaza, wejście A, piętro 5.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki SATIS GROUP S.A. za rok 2021.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SATIS GROUP S.A. za rok 2021.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki pod firmą: SATIS GROUP S.A. z działalności SATIS GROUP S.A. w roku obrotowym 2021.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2021 i wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2021, sprawozdań finansowych Spółki za rok obrotowy 2021 _jednostkowego i skonsolidowanego_ oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2021.
10. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Spółki SATIS GROUP S.A.
11. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki SATIS GROUP S.A.
12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2021.
13. Podjęcie uchwały opiniującej “Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Członów Rady Nadzorczej SATIS GROUP S.A za rok 2021”.
14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Spółki.
15. Wolne wnioski.
16. Zamknięcie obrad.

Treść ogłoszenia o zwołaniu zgromadzenia oraz projektami uchwał stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Treść Sprawozdania o wynagrodzenia członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej w 2021 roku _”Sprawozdanie”_ zostanie przekazane niezwłocznie po otrzymaniu oceny biegłego rewidenta Sprawozdania.

Załączniki:

Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ_SG.pdf
SG_-_ZWZ_28.06.2022_-_Projekty_uchwal.pdf
SG_Formularz_pelnomocnictwa_formularz_instrukcja_do_glosowania.pdf
Informacja_o_ogolnej_liczbie_akcji_w_Satis_Group.pdf
Sprawozdanie_Rady_Nadzorczej_Satis_Group_za_2021.pdf