My Journal
Raporty giełdowe

Raporty giełdowe

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Bieżący | ESPI | 14/2023

Zarząd spółki Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie _”Emitent”, “Spółka”_ zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 28 czerwca 2023 roku, o godzinie 12:30, w siedzibie Spółki, przy ul. Bekasów 74, 02-803 Warszawa.
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Satis Group S.A. za rok obrotowy 2022.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Satis Group S.A. za rok obrotowy 2022.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu Satis Group S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Satis Group S.A. oraz Satis Group S.A. w roku obrotowym 2022.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Satis Group S.A. za rok obrotowy 2022.
10. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Satis Group S.A.
11. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Satis Group S.A.
12. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2022.
13. Podjęcie uchwały opiniującej “Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Członów Rady Nadzorczej Satis Group S.A za rok 2022”.
14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Satis Group S.A.
15. Wolne wnioski.
16. Zamknięcie obrad.

Treść ogłoszenia o zwołaniu zgromadzenia oraz projektami uchwał stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ_SG.pdf

Informacja_o_ogolnej_liczbie_akcji_w_Spolce_i_liczbie_glosow.pdf

SG_-_ZWZ_28.06.2023_-_Projekty_uchwal.pdf

Sprawozdanie_z_wynagradzania_czlonkow_RN_i_czlonkow_zarzadu_za_2022.pdf

Satis-Raport_z_uslugi_atestacyjnej-ocena_sprawozdania_o_wynagrodzeniach.pdf

Sprawozdanie_RN_SATIS_za_2022.pdf

SG_peln._dla_akcjonariusza_os._fizycznej_fin.pdf

SG_peln._dla_akcjonariusza_os._prawnej_fin.pdf

SG_Formularz_do_glosowania_dla_pelnomocnika.pdf