My Journal
Raporty giełdowe

Raporty giełdowe

43/2018 – Ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej oraz powołanie Komitetu Audytu

Zarząd spółki Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie (“Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego Emitenta nr 40/2018 z 25 października 2018 roku, informuje, że w dniu 29 października 2018 roku odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej Emitenta, na którym ukonstytuowała się Rada Nadzorcza Emitenta w składzie powołanym uchwałami Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25 października 2018 roku i powierzyła pełnienie funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Panu Zbigniewowi Karaszewskiemu.

Jednocześnie w dniu 29 października 2018 roku, Rada Nadzorcza Emitenta, powołała Komitet Audytu w następującym składzie:
1. Krzysztof Moszkiewicz – Przewodniczący Komitetu Audytu,
2. Michał Tymczyszyn – Członek niezależny Komitetu Audytu,
3. Katarzyna Mielczarek – Członek Komitetu Audytu.

Zarząd Emitenta informuje, że Komitet Audytu we wskazanym składzie spełnia kryteria niezależności oraz pozostałe wymagania określone w art. 128 ust.1 i art. 129 ust. 1,3,5, i 6 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym tj. przynajmniej jeden Członek Komitetu Audytu posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych, przynajmniej jeden członek komitetu audytu posiada wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka, większość Członków Komitetu Audytu, w tym jego przewodniczący jest niezależna od Spółki.