My Journal
Raporty giełdowe

Raporty giełdowe

Informacja o rozszerzeniu zakresu postepowań administracyjnych prowadzonych przez Komisję Nadzoru Finansowego wobec Emitenta

Raport bieżący nr 51/2019

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 25/2019 z dnia 11 lipca 2019 roku Zarząd Spółki Satis Group S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie _”Emitent”, “Spółka”_ informuje o postanowieniu Komisji Nadzoru Finansowego _”KNF”_ z dnia 5 listopada 2019 roku o rozszerzeniu zakresu postępowania administracyjnego wszczętego na podstawie postanowienia KNF z dnia 19 czerwca 2019 roku w ten sposób, że przedmiotowe postępowanie prowadzone będzie w przedmiocie nałożenia na Emitenta kar administracyjnych na podstawie art. 96 ust. 1i albo 1k ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 623_ _”Ustawa o Ofercie”_ w związku z podejrzeniem naruszenia art. 17 w związku z art. 7 Rozporządzenia MAR w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązków informacyjnych w zakresie przekazania do publicznej wiadomości informacji poufnych dotyczących: zbycia udziałów spółki zależnej Emitenta Holding Inwestycyjny Akesto z siedzibą w Warszawie, zbycia akcji spółek zależnych Emitenta: Sorcersoft.com S.A. z siedzibą w Warszawie i Xantus S.A. z siedzibą w Warszawie, zamiaru złożenia wniosku o otwarcie przyspieszonego postępowania restrukturyzacyjnego oraz ugody zawartej w dniu 22 lutego 2018 roku.