Raporty giełdowe
Raporty giełdowe

Raporty giełdowe

Informacja o wniesieniu pozwu przeciwko Emitentowi o ustalenie nieistnienia uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 14 czerwca 2017 r.

Raport bieżący nr 83 / 2017

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 69/2017 z dn. 14 czerwca 2017 r. iAlbatros Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, iż Emitent powziął informację od akcjonariuszy Emitenta, iż został wniesiony do Sądu Okręgowego w Warszawie, XVI Wydział Cywilny pozew o ustalenie na podstawie art. 189 KPC nieistnienia, ewentualnie o stwierdzenie na podstawie art. 425 § 1 KSH w zw. z art. 422 § 2 pkt. 4 KSH nieważności „uchwał” podjętych na odbytym w dniu 14 czerwca 2017 r. oraz kontynuowanym w dniu 30 czerwca 2017 r i 14 lipca 2017 r. spotkaniu bezpodstawnie nazwanym „Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem” iAlbatros Group S.A. (dalej jako: „Rzekome NWZ iAlbatros Group”), zaprotokołowanych przez Artura Stanisława Kozaka, notariusza w Warszawie w dn. 14 czerwca 2017 r. za Rep. A nr 6882/2017 oraz w dn. 30 czerwca 2017 r. za Rep. A nr 7643/2017 (sygn. akt XVI GC 618/17). W pozwie został złożony wniosek o udzielenie zabezpieczenia powództwa poprzez wstrzymanie wykonania (skuteczności) zaskarżonych uchwał.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 78/2017 z dn. 18 lipca 2017 r. Emitent ponownie informuje, że zgodnie z treścią uzasadnienia orzeczenia Referendarza Sądowego z dnia 17 lipca 2017 roku (sygn. WA XIII Ns Rej KRS/43746/17/660) o odmowie wpisu zmian osób upoważnionych do reprezentacji Spółki ww. „uchwały” Rzekomego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia iAlbatros Group S.A. zostały podjęte niezgodnie z przepisami KSH i jako nieważne nie mogą stanowić podstawy wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *