My Journal
Raporty giełdowe

Raporty giełdowe

Informacja o zaskarżaniu postanowienia sądu rejonowego

Raport bieżący nr 80/2017

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 78/2017 Spółka iAlbatros Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, że powzięła informację iż postanowienie o oddaleniu wniosku o wpis zmian, wydane przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS, w sprawie o sygn. Wa.XIII Ns-Rej. KRS/437/46/17/660, o którym to postanowieniu Spółka informowała, zostało zaskarżone.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *