My Journal
Raporty giełdowe

Raporty giełdowe

Otrzymanie wezwania do zapłaty

Raport bieżący 48/2017

Spółka iAlbatros Group z siedzibą w Warszawie (“Emitent”) w dniu 18 maja 2017 r. otrzymał Wezwanie do Zapłaty od Centrum Innowacyjnych Rozwiązań Biomedycznych S.A. z siedzibą w Lidzbarku (“CIRB”) datowane na dzień 16 maja 2017 roku (“Wezwanie”).

Wezwanie opiewa na kwotę 4.803.000,00 zł (cztery miliony osiemset trzy tysiące złotych) i zostało wystawione na podstawie porozumienia z dnia 30 czerwca 2014 r. zawartego pomiędzy Emitentem a CIRB i dotyczy rzekomej utraty korzyści przez CIRB w związku z niewywiązaniem się w ocenie CIRB przez Emitenta z zaciągniętych zobowiązań wynikających z niniejszego porozumienia.

Emitent potwierdza, że wspomniane w wezwaniu porozumienie zostało zawarte, stąd podstawa roszczenia potencjalnie istnieje, przy czym dokładna analiza sprawy zostanie dopiero przez Emitenta wykonana, co będzie podstawą do dalszych działań.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *