My Journal
Raporty giełdowe

Raporty giełdowe

Postanowienie o oddaleniu wniosku United S.A. o udzielenie zabezpieczenia

Raport bieżący 65/201713

iAbatros Group S.A. z siedzibą w Warszawie (“Emitent”, “Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację o wydaniu w dniu 12 czerwca 2017 r. przez Sąd Okręgowy w Warszawie postanowienia w przedmiocie oddalenia wniosku United S.A. o zabezpieczenie roszczenia przeciwko Centrum Innowacyjnych Rozwiązań Biomedycznych S.A. (“CIRB”) oraz Emitentowi.

Wniosek United S.A. dotyczył ustalenia nieważności sprzedaży akcji własnych Emitenta na rzecz CIRB (o czym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 51/2017 z dnia 26 maja 2017 r.) i ustalenia, że CIRB nie może wykonywać prawa głosu z posiadanych akcji nabytych od Emitenta.

Sąd oddalił wniosek jako niezasadny i niezasługujący na uwzględnienie.

W konsekwencji powyższego i braku innego orzeczenia sądowego nie ma podstaw do kwestionowania ważności zawartej umowy sprzedaży i wykonywania praw głosu przez CIRB.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *