My Journal
Raporty giełdowe

Raporty giełdowe

Rejestracja połączenia spółek zależnych Emitenta

Raport bieżący 77/2017

Spółka iAlbatros Group S.A. z siedzibą w Warszawie (“Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 109/2016 z dnia 1 grudnia 2016 roku informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 5 lipca 2017 roku Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował połączenie spółek Software Services Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (jako Spółki Przejmującej) oraz Uveno Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Uveno Sp. z o.o. S.K.A. z siedzibą w Warszawie i Iptech Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (jako Spółek Przejmowanych).

Połączenie nastąpiło w drodze przeniesienia całego majątku Spółek Przejmowanych na Spółkę Przejmującą, zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1578 ze zm.) (“Połączenie”). Połączenie nie wymagało uzyskania zgód i zezwoleń, w tym nie podlegało obowiązkowi zgłoszenia Prezesowi UOKIK.

Ekonomicznym celem Połączenia było uproszczenie struktury organizacyjnej i właścicielskiej spółek z Grupy Kapitałowej Emitenta. Połączenie miało na celu wzmocnienie wydajności działań spółek z Grupy Kapitałowej Emitenta poprzez uproszczenie przepływu dokumentów oraz wyeliminowanie wzajemnych umów zawieranych w ramach Grupy Kapitałowej Emitenta oraz zmniejszenie kosztów działalności.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *