My Journal
Raporty giełdowe

Raporty giełdowe

Stanowisko Emitenta w sprawie żądania uzupełnienia porządku obrad WZ zwołanego na dzień 30 czerwca 2017 roku wraz z szacunkami wyników SATIS GPS Sp. z o.o. na lata 2017-2019

Raport bieżący 64/201712

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 59/2017 z dnia 2 czerwca 2017 r. w sprawie żądania wraz z projektem uchwały dotyczącej wyrażenia zgody na przekształcenie spółki Satis GPS Sp. z o.o. w spółkę akcyjną oraz wprowadzenia akcji przekształconej Spółki Satis GPS Sp. z o.o. do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect lub sprzedaży udziałów lub akcji tej spółki za kwotę nie niższą niż 36 mln zł iAbatros Group S.A. z siedzibą w Warszawie (“Emitent”, “Spółka”) informuje, że Emitent oświadcza, że w dniu 16 maja 2017 r. zlecił renomowanej firmie doradczej (z tzw. Wielkiej Czwórki) wykonanie analizy i wyceny spółki zależnej emitenta – SATIS GPS Sp. z o.o. W dniu 12 czerwca 2017 r. Emitent otrzymał ostateczny raport z wyceny. Zdaniem firmy doradczej, mediana wyceny wynosi 5,1 mln złotych. Ponadto Emitent przekazuje do publicznej wiadomości szacunki poszczególnych wartości, które zostały przekazane przez Zarząd spółki SATIS GPS Sp. z o.o. na lata 2017-2019:

MLN PLN 2017 2018 2019

Przychody 9,8 10,4 10,8

EBITDA 1,0 1,0 1,0

Zysk netto 0,7 0,7 0,7

Ponadto Emitent informuje, iż działania związane z przekształceniem spółki Satis GPS Sp. z o.o. w spółkę akcyjną w związku z warunkami zastawu rejestrowego, który ciąży na udziałach tej spółki są niemożliwe bez zgody zastawnika.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *