My Journal
Raporty giełdowe

Raporty giełdowe

31/2018 – Ujawnienie stanu posiadania

Spółka Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, że otrzymała zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu  oraz o spółkach publicznych („Ustawa o Ofercie”) od United S.A. z siedzibą w Warszawie („Akcjonariusz”) datowane na dzień 20 czerwca 2017 r.  („Zawiadomienie”).

Emitent informuje, że Akcjonariusz przesłał Zawiadomienie do Spółki w terminie wynikającym
z Ustawy o Ofercie, jednakże ze względu na trwający w Spółce spór korporacyjny w okresie,
w którym zostało wysłane Zawiadomienie, Emitent nie miał możliwości powzięcia o nim informacji oraz publikacji raportu bieżącego na temat Zawiadomienia.

Treść zawiadomienia Emitent przekazuje w załączeniu.

Zawiadomienie od Akcjonariusza