My Journal
Raporty giełdowe

Raporty giełdowe

Wykup obligacji serii E

Raport bieżący 56/2017

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 39/2017 oraz nr 45/2017 Spółka iAlbatros Group S.A. z siedzibą w Warszawie (“Emitent”) informuje, że w konsekwencji złożonych przez obligatariuszy żądań wcześniejszego wykupu obligacji serii E (kod ISIN PLADVPL00060) dokonał w dniu dzisiejszym wykupu 100 sztuk obligacji serii E za łączną kwotę 103 001,00 zł, na którą składa się łączna wartość nominalna – 100 000,00 zł oraz łączna wartość naliczonych na dzień wykupu odsetek – 3001,00 zł.

W związku z tym liczba obligacji, których wykup nastąpi 16 czerwca 2017 r. na żądanie Emitenta zostanie pomniejszona i wyniesie 469 sztuk obligacji serii E, które zostaną wykupione za łączną kwotę 484 340,99 zł.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *