My Journal
Raporty giełdowe

Raporty giełdowe

Wypowiedzenie umowy pożyczki przez ETIN SAS

Raport bieżący 79/2017

 

Spółka iAlbatros Group S.A. z siedzibą w Warszawie (“Emitent”) informuje, że Emitentowi doręczone zostało oświadczenie spółki ETIN SAS z siedzibą w Issy-les-Moulineaux w Republice Francuskiej należącej do grupy kapitałowej SODEXO S.A. notowanej na giełdzie Euronext (“ETIN”) o postawieniu w stan natychmiastowej wymagalności umowy pożyczki zawartej w dn. 10 marca 2017 r. pomiędzy Emitentem a ETIN, o której zawarciu Emitent informował w raporcie bieżącym nr 6/2017 z dn. 2 marca 2017 r. oraz w raporcie bieżącym nr 9/2017 z dn. 10 marca 2017 r. (“Umowa Pożyczki”). Konsekwencją wypowiedzenia Umowy Pożyczki było wezwanie Emitenta do zapłaty na rzecz ETIN sumy pieniężnej w wysokości 5.221 904 PLN tytułem spłaty pożyczki wraz z odsetkami w terminie do dn. 9 sierpnia 2017 r.

Zgodnie z informacją zawartą w oświadczeniu ETIN, powodem postawienia Umowy Pożyczki w stan natychmiastowej wymagalności były wyłącznie działania osób trzecich, które doprowadziły w dn. 19 czerwca 2017 r. do zablokowania przez Alior Bank S.A. rachunków bankowych spółki pośrednio zależnej Emitenta – Satis GPS spółki z o.o. z siedzibą w Warszawie (“Satis”) oraz wytransferowania przez te osoby trzecie do spółki od nich zależnej – wedle informacji powziętych przez Emitenta spółki NCF S.A. z siedzibą w Warszawie – środków pieniężnych w kwocie powyżej 1 mln złotych, w tym całkowitej kwoty przysługującego Satis limitu kredytu w rachunku bieżącym, o czym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 73/2017 z dn. 20 czerwca 2017 r.

Emitent informuje, że ww. osoby trzecie, których działania doprowadziły do postawienia Umowy Pożyczki w stan natychmiastowej wymagalności, wywodzą swoje rzekome umocowanie do działania w imieniu Emitenta oraz Satis przed bankami oraz innymi podmiotami z czynności nazwanych “uchwałami” odbytego w dn. 14 czerwca 2017 r. prywatnego spotkania nazwanego w sposób nieuprawniony “Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem” Emitenta, zaprotokołowanych przez notariusza Artura Stanisława Kozaka w dn. 14 czerwca 2017 r. za Rep. A nr 6882/2017 (“Rzekome NWZ”). Kopia protokołu Rzekomego NWZ zawierającego treść ww. “uchwał” stanowi załącznik do opublikowanego w dn. 14 czerwca 2017 r. raportu bieżącego akcjonariusza Emitenta, tj. spółki United S.A. z siedzibą w Warszawie nr 3/2017. Sąd rejestrowy właściwy dla Emitenta w dn. 17 lipca 2017 r. oddalił wniosek o wpis zmian w rejestrze przedsiębiorców, których materialnoprawną podstawę miały stanowić ww. “uchwały” Rzekomego NWZ, o czym Emitent poinformował w raporcie bieżącym nr 78/2017 z dn. 18 lipca 2017 r.

Ponadto Emitent informuje, że jego rachunki bankowe oraz rachunki bankowe spółek zależnych od Emitenta pozostają nadal zablokowane wskutek opisanych powyżej działań osób trzecich wywodzących umocowanie do działania przed bankami z “uchwał” Rzekomego NWZ.

Emitent pragnie podkreślić, że ww. osoby trzecie odpowiedzialne za obecny stan spraw Spółki to osoby, o których informuje spółka United S.A. – akcjonariusz Emitenta w swym raporcie bieżącym nr 4/2017 z dnia 20 czerwca 2017 r.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *