Raporty giełdowe
Raporty giełdowe

Raporty giełdowe

1/2018 – Wznowienie publikacji raportowania oraz Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 14 czerwca 2017 r. obradujące po przerwach w dniu 30 czerwca 2017 r. oraz w dniu 14 lipca 2017 r.

Zarząd spółki iAlbatros Group S.A. z siedzibą w Warszawie _”Emitent”, “Spółka”_ informuje, że w efekcie wznowienia procesu rejestracji w sądzie rejestrowym zmian wynikających z uchwał podjętych podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które rozpoczęło się w dniu 14 czerwca 2017 r. i było kolejno kontynuowane w dniu 30 czerwca 2017 r. oraz w dniu 14 lipca 2017 r. _”NWZ”_ Emitent wznawia publikację raportów bieżących oraz okresowych.

W związku z powyższym Zarząd Spółki w załączeniu przekazuje protokoły z NWZ.

Jednocześnie Zarząd Spółki podkreśla, że będzie dążył do jak najszybszego spełnienia wszelkich warunków formalnych mających na celu odwieszenie notowań Emitenta, w tym do przesłania komunikatów bieżących oraz okresowych aktualizujących informacje na temat korporacyjnej, prawnej, organizacyjnej oraz finansowej sytuacji Spółki.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1382 ze zm._ w zw. z § 5 ust. 1 pkt 21 i 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _Dz. U. z 2014 r., poz. 133_.

Zal._1_Protokol_NWZ_Akt_Notarialny_Repertorium_A_nr_6882.2017.pdf

Zal._2_Protokol_NWZ_Akt_Notarialny_Repertorium_A_nr_7643.2017.pdf

Zal._3_Protokol_NWZ_Akt_Notarialny_Repertorium_A_nr_8317.2017.pdf