My Journal
Raporty giełdowe

Raporty giełdowe

29/2018 – Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Zarząd Spółki Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) informuje o otrzymaniu pocztą elektroniczną w dniu 28 września 2018 roku żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy („NWZA”) wraz z umieszczeniem określonych spraw w porządku obrad („Żądanie”). Żądanie zostało przesłane przez spółkę United S.A. („United”) z siedzibą w Warszawie, które zgodnie z informacją zawartą w Żądaniu reprezentuje 8,59% kapitału zakładowego Emitenta.

United podaje w treści Żądania następujące uzasadnienie:

„Akcjonariusz żąda wyboru Rady Nadzorczej, której skład wpłynie pozytywnie na prawidłowość prowadzenia bieżącej działalności oraz przyczyni się do bardziej efektywnego wykonywania obowiązków, jakie na ten organ nakładają obowiązujące przepisy prawa.”

Zgodnie z Żądaniem United wnosi o:

  1. zamieszczenie w porządku obrad NWZ uchwały o odwołaniu członków Rady Nadzorczej Spółki;
  2. zamieszczenie w porządku obrad NWZ uchwały o powołaniu członków Rady Nadzorczej Spółki;

W załączeniu Emitent przekazuje Żądanie oraz projekty uchwał zgłoszone przez United.