Raporty giełdowe
Raporty giełdowe

Raporty giełdowe

Zawarcie Porozumienia, umowy sprzedaży akcji oraz umowy opcji sprzedaży i opcji zakupu akcji

Raport bieżący 51/2017

Spółka iAlbatros Group S.A. z siedzibą w Warszawie (“Emitent”, “Spółka”) w nawiązaniu do komunikatu bieżącego nr 48/2017 z dn. 18 maja 2017 r. informuje, iż po dokonaniu wszechstronnej oceny ryzyka roszczenia podniesionego przez Centrum Innowacyjnych Rozwiązań Biomedycznych S.A. z siedzibą Wielkim Łęcku (“CIRB”) opisanego w ww komunikacie (“Roszczenie”), Emitent, celem niedoprowadzenia do konieczności wcześniejszej spłaty pożyczki z umowy zawartej przy transakcji sprzedaży iAlbatros Poland S.A. – zdecydował się na zawarcie porozumienia na mocy którego CIRB wstrzymuje się z dochodzeniem swych praw z Roszczenia do 2 stycznia 2018 r. CIRB dokonał też na mocy porozumienia zakupu 3 839 642 akcji Emitenta będących w jego posiadaniu (“Akcje”) za cenę 26 groszy za jedną akcję, przy czym CIRB posiada opcję sprzedaży wszystkich Akcji do Emitenta do dnia 2 stycznia 2018 r. za cenę 26 groszy za jedną akcję (“Opcja Sprzedaży”). Emitent posiada zaś opcję zakupu wszystkich Akcji od CIRB do dnia 2 stycznia 2018 r. za cenę 26 groszy za jedną akcję (“Opcję Zakupu”) (“Opcje”). Do dnia 2 stycznia 2018 r. lub do dnia skorzystania przez którąś ze stron z Opcji CIRB przysługiwać będzie prawo do wykonywania praw korporacyjnych wynikających z Akcji. Porozumienie przewiduje kary umowne m.in. CIRB zobowiązał się w terminie do dnia 2 stycznia 2018 r nie dochodzić Roszczenia CIRB, pod rygorem zapłaty Spółce kary umownej w wysokości Roszczenia CIRB. Na mocy porozumienia CIRB zobowiązuje się także, że z dniem zapisu Akcji na Rachunku Maklerskim CIRB dokona na rzecz Spółki blokady Akcji tak aby Akcje nie mogły być w okresie, o którym mowa powyżej przedmiotem zbycia ani zastawu za wyjątkiem sprzedaży ich na rzecz Spółki w ramach uprawnienia wynikającego z Opcji.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *