My Journal
Raporty giełdowe

Raporty giełdowe

Zawarcie umowy inwestycyjnej

Zawarcie umowy inwestycyjnej

Bieżący 14/2021

Zarząd Spółki Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie _”Spółka”_ informuje, że w dniu 5 maja 2021 r. zawarł umowę inwestycyjną ze spółką Myneviskin sp. z o.o. z siedzibą w Głuchołazach _dalej: “Kontrahent”_. Zgodnie z przedmiotową umową, Spółka nabędzie 25% udziałów w kapitale zakładowym Kontrahenta za łączną kwotę 1.250.000,00 zł _jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych_ w terminie do 30 września 2021 r., natomiast w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy inwestycyjnej uruchomi linię kredytową w wysokości 500.000,00 zł _pięćset tysięcy złotych_, przy czym pierwsza transza zostanie uruchomiona w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy inwestycyjnej i będzie nie wyższa niż 160.000,00 zł _sto sześćdziesiąt tysięcy złotych_. Spółka wesprze również Kontrahenta w działaniach marketingowych.

Kontrahent realizuje innowacyjny projekt scanera skóry, pozwalającego na wczesną diagnozę i wykrycie niebezpiecznych znamion skórnych w warunkach domowych. Poza przedmiotowym projektem, Kontrahent zobowiązał się nabyć 100% udziałów w podmiocie produkującym mineralny krem z ochronnym filtrem przeciwsłonecznym łagodzącym znamiona skórne, który jest na etapie uzyskiwania certyfikatu od amerykańskiej agencji rządowej zajmującej się regulowaniem i nadzorowaniem żywności, leków oraz suplementów diety – Food and Drug Administration _FDA_. Tym samym Spółka pośrednio również będzie udziałowcem w tym podmiocie.
Pozostałe postanowienia umowy inwestycyjnej nie odbiegają od standardowych postanowień przy tego typu umowach, w szczególności dotyczących prawa odstąpienia, zachowania poufności czy przypadków wystąpienia siły wyższej.

Niniejszy raport został przekazany ze względu na wartość dokonanej transakcji oraz potencjalne możliwości jakie Spółka może osiągnąć realizując projekty wspólnie z Kontrahentem oraz podmiotem, który docelowo stanie się podmiotem zależnym od Kontrahenta.