My Journal
Raporty giełdowe

Raporty giełdowe

Zawiadomienie o rozwiązaniu Porozumienia akcjonariuszy Emitenta

Raport bieżący nr 46/2019

Spółka Satis Group S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie _”Emitent”_ informuje, że otrzymała zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 6 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _”Ustawa o Ofercie”_ od Nikodema Wierzbickiego występującego w imieniu Porozumienia akcjonariuszy mniejszościowych Emitenta _”Porozumienie”_ datowane na dzień 7 października 2019 r. _”Zawiadomienie”_.

Powodem rozwiązania Porozumienia jest realizacja głównego celu Porozumienia jakim było wznowienie obrotu akcjami Emitenta.

Treść Zawiadomienia Emitent przekazuje w załączeniu.

Zawiadomienie_o_rozwiazaniu_Porozumienia_akcjonariuszy_Emitenta.pdf